Rätt person på rätt plats för Hilding Anders

Hilding Anders verkar på många marknader runt om i världen och man har ständiga rekryteringsbehov. Men man saknade ett koncerngemensamt verktyg för att hantera rekryteringsprocessen på ett smidigt sätt. Det fanns många behov som behövde fyllas, bland annat ville man ha en enklare hantering av ansökningar och att kommunicera med sökande, och man behövde verktyg för att kunna publicera lediga tjänster och ta emot ansökningar från olika kanaler.

Som Hilding Anders digitalbyrå sen många år blev KAN tillfrågade om att skapa en smart lösning för detta, och denna lanserades under vintern. Nu kan HR-personalen i de olika marknadsbolagen och på huvudkontoret arbeta på enhetligt sätt och alla lediga tjänster inom koncernen kan hanteras i en och samma lösning. Jobbsökarna hittar tjänster att söka, kategoriserade enligt Hilding Anders behov på t ex vacancies delen av sajten, och ansökningarna landar i verktygets inbox för vidare hantering internt.

Eftersom det är ett koncerngemensamt verktyg ställdes det en hel del krav på att kunna fungera på många olika marknader. T ex finns det språkhantering inbyggt för den information som ska publiceras publikt och även för de mailmallar som används för att kommunicera med jobbsökarna. En annan “feature” är att den rekryteringsansvarige kan bjuda in sina HR-kollegor att delta i urvalsprocessen för en viss tjänst. Allteftersom ändras också status för rekryteringen, i takt med att processen fortskrider. Kandidaterna kan graderas och det finns stöd för att föra anteckningar som alla som deltar i rekryteringen kan dela. Det finns också en Resurspool där spännande ansökningar kan sparas för framtida tjänster.

Liksom för många andra företag är LinkedIn en allt viktigare plattform för Hilding Anders för att nå potentiella anställda. Därför har verktyget en koppling mot LinkedIn som möjliggör att lediga jobb också publiceras där, riktade mot relevanta målgrupper för respektive position.